Річний звіт про діяльність
ДНЗ «Глухівське вище професійне училище»
за 2018 – 2019 навчальний рік

«Глухівське вище професійне училище» багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює підготовку робітників для задоволення потреб економіки північного регіону Сумщини.  

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти здійснює підготовку кваліфікованих робітників, перепідготовку, професійне (професійно-технічне) навчання та підвищення кваліфікації для незайнятого населення та працюючого населення за наступними напрямками підготовки:

- Лісозаготівельні роботи («Лісоруб», «Лісник»); 

- Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи («Муляр», «Штукатур», «Столяр будівельний», «Верстатник деревообробних верстатів», «Рамник»); 
- Загальні для всіх галузей економіки («Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»); 
- Загальні професії електротехнічного виробництва («Електрогазозварник», «Слюсар із складання металевих конструкцій»); 

- Сфера обслуговування («Перукар (перукар-модельєр)»); 

- Громадське харчування («Кухар», «Кондитер»).

 З метою визначення обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів затверджений план набору на 2020 рік з 7 професій на 160 здобувачів освіти. На базі повної загальної середньої освіти з професій  «Електрогазозварник», «Кухар», «Перукар (перукар-модельєр», на базі базової загальної середньої освіти «Кухар; кондитер», «Столяр  будівельний; верстатник деревообробних верстатів», «Перукар (перукар-модельєр)», на базі базової середньої освіти без отримання повної середньої освіти «Муляр; штукатур».

Підставою для формування регіонального замовлення відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №784 є договори з роботодавцями. На даний момент договорами на 100% забезпечені всі професії.. Підприємства замовники кадрів  уже традиційно укладають угоди із закладом, організовуючи для учнів закладу проходження виробничої практики та подальше працевлаштування.

Підсумковим результатом навчання учнів у ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» є забезпечення його першим робочим місцем. Станом на 31.12.2019 випуск за регіональним замовленням становив 133 особи. Загальна кількість працевлаштованих 105 учнів, що складає 79% від загальної кількості випуску. За аналізом результатів працевлаштування 64% учнів отримали перші робочі місця на підприємствах, де проходили виробничу практику. Не забезпечено першим робочим місцем 28 осіб (21% від загальної кількості випускників). Довідку за формою 3 про вільне працевлаштування не отримав жоден випускник. 13 учнів знаходяться у декретній відпустці по догляду за дитиною, 3 учнів продовжують навчання у ВНЗ; 1 – призвано до Збройних сил України.

Відповідно до планування робочих навчальних планів  виробничу практику проходили учні групи №4/1 «Кондитер», № 9 «Електрогазозварник», №11 «Перукар (перукар-модельєр)», № 14 «Кухар, кондитер», №10 «Муляр, штукатур», №4/2 «Кухар», №24 «Кухар, кондитер», № 12 «Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів», №20 «Муляр, штукатур», №23 «Електрогазозварник; муляр», №34 «Кухар, кондитер», № 25 «Перукар (перукар-модельєр)», №44 «Кухар, кондитер».

Виробнича практика учнів проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємствах з метою удосконалення здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і  професійної адаптації в трудових колективах.

Виробнича практика учнів ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» проходила в межах договірних відносин між освітнім закладом та підприємствами, установами, організаціями різних форм власності. Під час проходження виробничої практики учні виконували всі види робіт, передбачені детальною програмою з урахуванням сучасних технологій, новітнього устаткування, матеріалів та умов виробництва за погодженням з підприємствами. В основному учні практику проходили на безоплатних робочих місцях. Але уже під час переддипломної практики учні стали на робочі місця та змогли заробити 3,8 тис. грн.

Діяльність колективу протягом року була спрямована на виконання плану виробничої діяльності від реалізації продукції і надання послуг у майстернях та навчально-практичного центру деревообробного напрямку. Сума надходжень становить 142,2 тис. гривень.

Завдання на наступний навчальний рік:

 1. Виконати план регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників.
 2. Керівникам навчальних груп ужити всі необхідні міри щодо збереження перехідного контингенту учнів закладу.
 3. Розширити спектр підприємств з якими заклад міг заключити договір про співпрацю та співдружність, спланувати підготовку робітничих кадрів конкретно для цих закладів, відповідно переглянути перелік ліцензованих професій.
 4. Організувати роботу навчально-практичного центру деревообробного профілю.
 5. Працювати над зміцненням матеріально-технічної бази майстерень та лабораторій.

Методична робота здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту» й була спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника закладу, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому та на впровадження дієвих форм роботи з розвитку обдарованих учнів.

Колектив закладу працює над науково-методичною проблемою «Формування  професійної компетентності учнів через впровадження інноваційних методів навчання та виховання». Зокрема робота спрямовувалася на реалізацію ІІ (практично-діяльнісного) етапу, метою якого є розроблення тактики та стратегії  реалізації проблеми; вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетентності учнів, її сутності, структури, змісту; теоретично дослідити проблему шляхом  проведення засідання педрад, семінарів, циклових комісій, індивідуальних консультацій, самоосвіти.

У 2018-2019 навчальному році було атестовано 5 педагогічних працівників. За підсумками атестації викладачу загальноосвітніх дисциплін Журіну О.В., присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», викладачам спеціальних дисциплін Романенко С.М., Тищенко І.Ф., присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії». Майстер виробничого навчання за професією «Перукар (перукар-модельєр)» Пархоменко І.Ф. атестована на відповідність займаній посаді, раніше присвоєному педагогічному званню «Майстер виробничого навчання І категорії». Майстер виробничого навчання за професією «Електрогазозварник» Тищенко А.М.  атестований на відповідність займаній посаді, присвоєння педагогічного звання «Майстер виробничого навчання ІІ кваліфікаційної категорії».

Курсова підготовка в поточному навчальному році здійснювалась згідно з перспективним планом. Її пройшли викладачі Примаков О.М., Новикова Т.М, Євтушенко Н.Ю, Тищенко І.Ф., Новиков В.В., при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

При Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти пройшли курсову підготовку  майстри виробничого навчання Максименко Ю.В. Гридякіна О.В., Лукаш О.М., Непомнящих Н.С.

Також 6 листопада 2019 року сертифікат учасника Всеукраїнського науково-практичного семінару з теми: «Інноваційна діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах сталого розвитку суспільства» отримав викладач Негрєй В.О., який поділився  досвідом роботи ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» щодо здійснення  практично-теоретичної підготовки учнів шляхом впровадження у навчальний процес сучасних інноваційних технологій в рамках діяльності навчально-практичного центру деревообробного профілю.

Викладачі та майстри виробничого навчання Негрєй В.О., Козюля К.С., Лукаш О.М., Насоненко Г.М., Гридякіна О.В., Євтушенко Н.Ю.,  Сапун В.О., Клюєва Н.Г. підвищують свій професійний розвиток шляхом участі у конференціях, вебінарах освітньої платформи «На урок» з тем: «Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та принципи», «Онлайн-тести і медіаграмотність: навчаємо та розвиваємо»,  «Освітні інновації в освітньому процесі: психологія, філософія, педагогіка».

З метою висвітлення досвіду роботи педагогів закладу  були підготовлені матеріали для участі у Десятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2019».  За підсумками виставки робота з теми «Інноваційні технології у системі підготовки кваліфікованих кадрів ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» презентована в номінації "Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів", відзначена Срібною медаллю.

2018-2019 н.р. Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» - 2019 нагороджені дипломом та срібною медаллю за активну участь у реформуванні національної системи освіти.

Особливу увагу педагогічний колектив приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень та розвитку обдарованості учнівської молоді.

 В рамках тижнів циклових комісій викладачами та майстрами виробничого навчання проводяться відкриті уроки, заходи.

Протягом навчального року аналізувалося питання взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. За 2018-2019 навчальний рік їх здійснено більше 200.

Одним з головних напрямків методичної роботи є питання поширення досвіду педагогічних працівників через розробку методичних рекомендацій, посібників тощо. Відповідно  викладачами Сапуном В.О. був виданий методичний посібник «Технологічна компетентність викладача спеціальних дисциплін  за  професію  «Кухар»  (протокол  ЦК  №7  від  20.02.2019 р.),    Негреєм В.О. - методичні розробки «Дія шуму і вібрації на організм людини», «Використання найбільш ефективних технологічних рішень для виконання будівельних робіт» (протокол ЦК №7  від 26 .02.2019 р.).                                              

З метою створення на кожному робочому місці безпечних умов навчання та праці, запобігання випадків травматизму, дотримання вимог санітарії, норм та правил техніки безпеки, виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку» в училищі було проведено Місячник з охорони праці в термін з 01.04 по 30.04.2019 р. В ході якого проведено  заходи з питань перевірки стану ведення нормативно-правової документації, дотримання правил охорони праці. Також для  трудового колективу та учнів проведенні тренінги, позакласні заходи, виховні години, лекції, вікторини, конкурси малюнків, перегляд відеофільмів  тощо.

В рамках Тижня знань з основ БЖД, який відбувся з 22.04 по 26.04.2019 р. викладачем охорони праці Ломакіною О.П. було організовано проведення відеолекторію; класні керівники та майстри виробничого навчання провели класні години з учнями, інструктажі з БЖД з оформленням у відповідних журналах. Серед учнів проходив конкурс стінгазет на тематику з основ знань з БЖД.

Відповідно до вимог сьогодення пріоритетним завданням закладу є висока якість надання знань і практичних навиків, високий рівень викладання, що можливе завдяки методично-організованій діяльності професійних педагогічних працівників. Результатом щорічної роботи є  участь  та перемоги учнів у Всеукраїнських, обласних фахових конкурсах, інтелектуальних змаганнях а саме:

♦  у  II етапі  XX Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П. Яцика ( у 2018, 2019 роках 5 призових місць: з них  3 – ІІ місце, 2 – ІІІ місце та X Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім.. Т.Шевченка серед учнів навчальних закладів (у 2019 році 3 призових місця: 2-ІІ місця; 1- І місце);

♦  у  II етапі XІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів навчальних закладів ( 2 роки поспіль у номінації «Історія України і державотворення» - ІІ, ІІІ місця);

♦ у  II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів навчальних закладів ( 2 роки поспіль у номінації « Історія України» – 3 місце).  

У 2018/2019 н.р. виховна діяльність училища була спрямована на реалізацію Законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, державних національних програм, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018-2019 навчальному році»

Для  реалізації вищезазначених документів в училищі був розроблений план виховної роботи освітнього закладу,  за яким здійснювали планування своєї діяльності класні керівники, вихователі, бібліотекар, соціальний педагог, практичний психолог та циклова комісія  класних керівників.  План охоплює всі напрямки виховання: національно - патріотичне, морально-правове, військово-патріотичне, превентивне, екологічне, формування здорового способу життя, художньо-естетичне, соціальний захист учнів, робота з батьками та включає у себе календарні, традиційні училищні свята, конкурси, міські та обласні заходи.

Відповідно до рекомендаційного листа Міністерства освіти і науки України були визначені основні завдання виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік – це безпека та благополуччя дитини, що охоплює захист від багатьох конкретних загроз, таких як дитяча праця, торгівля людьми, катування, тілесні покарання, цькування, сексуальні домагання, сексуальні наруги та сексуальна експлуатація, вербування до збройних сил, збройні напади та стихійні лиха.

Протягом  2018/2019 н.р в училищі були проведені наступні заходи:

 • Свято «День знань»;
 • «Олімпійський тиждень»;
 • День вчителя;
 • Концертна програма до Дня захисника України;
 • Конкурс на кращу осінню композицію;
 • Міс Осінь;
 • «Нумо, першокурсник»;
 • «Козацька наснага»;
 • Святкова програма до Дня Святого Миколая;
 • «Новорічний вогник»
 • Тетянин день (День студента)
 • День Соборності України
 • День Вшанування Героїв Небесної сотні
 • Свято Весни
 • День відкритих дверей
 • День вшанування ліквідаторів Чорнобильської АС
 • День Перемоги
 • Флеш-моб до Дня Вишиванки
 • День Європи
 • Випускний вечір

Протягом 2018-2019 н.р. працювала циклова комісія класних керівників головою якої є Чельцова Олена Володимирівна, викладач англійської мови І кваліфікаційної категорії, стаж роботи в ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» - 16 років.

Циклова комісія класних керівників – це структурний підрозділ внутрішньої системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

У 2018 – 2019 н.р. в складі ЦК працювало 10 класних керівників І-ІІІ курсів та груп № 10, 20. Голова Циклової комісії продовжила роботу над методичною проблемою «Забезпечення соціалізації учнів як пріоритетного напрямку діяльності класного керівника». Виходячи з цієї проблеми, кожен класний керівник працював над власною проблемою.

Класні керівники груп в училищі спланували свою роботу з урахуванням актуальних завдань виховання, плану роботи училища, акценту на інтереси учнів. Велику увагу класні керівники приділили питанню булінгу, яке неодноразово розглядалося на засіданнях циклової комісії, педагогічній раді, методичних нарадах.

Велика увага приділяється національно-патріотичному та військово-патріотичному вихованню молоді, яке втілюється у наступних заходах: урочисті лінійки, День Знань, День захисника України, зустрічі з учасниками  АТО, зустрічі з військовослужбовцями, тематичні виховні години, військово-спортивні естафети у рамках свят «День Здоров’я», «Козацька наснага», в рамках роботи Центру військово-патріотичного виховання, який у цьому навчальному році розпочав свою активну діяльність. Вихованню національної свідомості сприяють куточки Державної символіки України, розміщені у вестибюлях корпусів, навчальних кабінетах, бібліотеці, гуртожитку та Центрі військово-патріотичного виховання.

З перших днів навчання в училищі з першокурсниками проводилася відповідна робота з вивчення учнів, що складають «групу ризику», дезадаптованих до нових умов навчання та корекції їхньої поведінки. Складені плани роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, план роботи штабу профілактики, план заходів з превентивного виховання, плани роботи по скеруванню право слухняної поведінки та недопущенню учнями училища, які стоять на обліку у відділі поліції повторних злочинів та правопорушень, план заходів щодо протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, план заходів щодо запобігання торгівлі людьми.

Регулярно проводилася профілактична робота з учнями, які знаходяться на внутрішньому обліку у навчальному закладі. Створений банк даних учнів «Групи ризику», який становить дані категорії учнів:

 • учні сироти та учні позбавлені батьківського піклування ,
 • учні, які стоять на обліку у відділі поліції та навчальному закладі,
 • обдаровані учні,
 • вимушені переселенці,
 • учні з особливими освітніми потребами,
 • учні з особливими фізичними потребами (інваліди),
 • учні схильні до вживання алкогольних, наркотичних та психотропних речовин,
 • учні схильні до конфліктів,
 • учні, у яких низький рівень адаптації та мотивації до навчання,
 • учні схильні до суїцидальної поведінки,
 • учні з неблагополучних сімей.

 На обліку в училищі протягом навчального року знаходилось 2 учні.

Протягом 2018-2019 навчального року проведено 10 засідань Ради профілактики училища, на яких розглядалися грубі порушення дисципліни. Також проведено 185 індивідуальних бесід з учнями училища та батьками. 

За 2018-2019 н.р. на баланс бібліотеки прийнято 747 підручників з предметів загальноосвітньої підготовки, оформлено передплату на 18 періодичних видань на 2019 рік.

         У бібліотеці діють довідково-бібліографічний та інформаційний куточки, організовані книжкові виставки до предметних тижнів, літературних ювілеїв та знаменних дат:

  - до Дня української писемності та мови;

  - до Дня пам’яті жертв голодомору;

  - до ювілеїв видатних українських письменників та діячів;

  - «Життя з червоною стрічкою ВІЛ/СНІДу»;

  - «Алкоголь. Паління. Наслідки»;

  - «16 днів проти насильства»;

  - «ЗНО 2019» тощо.

         Також сформовано раду бібліотеки (5 учнів та бібліотекар) та узгоджено план її роботи на навчальний рік.

         Поповнюються каталоги та тематичні картотеки.

         В  училищі навчаються майже 80% учнів, батьки яких навіть не цікавляться навчанням дітей, тому весь контроль за відвідуванням учнями занять, за поведінкою покладається на майстрів та класних керівників училища. За 2018-2019 н.р. було вжито заходи з метою повернення учнів до занять, а саме:

 • за поданнями майстрів виробничого навчання та класних керівників складалися листи до органів поліції, районних та міських служб у справах дітей, соціальних центрів у справах сім’ї та молоді про надання допомоги у поверненні до занять учнів училища, які повністю ігнорують навчально-виховний процес;
 • майстри та класні керівники відвідували учнів вдома;
 • неодноразово велися бесіди з батьками учнів, щодо потреби навчання їх дітей в училищі;
 • велася постійна робота з дільничними інспекторами міста та району.

Протягом 2018-2019 навчального року психологічною службою училища були проведені просвітницько-профілактичні заняття для учнів, виставки стінгазет, акції. Тематика занять була різною:

 1. Протидія булінгу;
 • Знаємо свої права;
 • Стоп булінг!;
 • Відповідальність за вчинення булінгу.
 1. Формування комунікативних навичок, толерантності:
 • Будьмо толерантними;
 • Підліток у групі однолітків.
 1. Попередження суїцидальної поведінки учнів:
 • Почуваюсь добре;
 • Консультація «Самодопомога у важкі хвилини життя»
 1. Профілактика інтернет-залежності:
 • Безпека в інтернеті;
 • Уявіть життя без компʼютера та компʼютерних ігор.
 1. Профілактична робота щодо запобігання торгівлі людьми:
 • Дві маленькі дівчинки;
 • Робота за кордоном;
 • Профілактика торгівлі людьми.

Здійснювалась психологічна просвіта педагогів і батьків:

 • виступ на засіданні циклової комісії класних керівників «Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі (булінг, кібербулінг)»;
 • виступ на педагогічній раді «Адаптація учнів до навчально-виховного процесу. Профілактика залучення учнів до небезпечних ігор в Інтернеті»;
 • виступ на батьківських зборах «Що таке «булінг» та чому про нього треба знати всім батькам. Безпека дитини в мережі Інтернет»;
 • висвітлення інформації на сайті училища: «Роль батьків в успішній адаптації дітей до умов навчання в училищі», «Один день – без нотацій (поради батькам)», «Насилля в сім’ї», «Стоп булінг!», поради психолога «Як підготуватися до здачі ЗНО?», рекомендації педагогам на згуртування учнівського колективу.

 З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей в училищі організовано роботу гуртків за інтересами. У 2018/2019 н.р. в училищі працювали гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції. У цих гуртках  задіяно близько 200 учнів, що становить 65% від загальної кількості учнів училища.

 Найпопулярнішими серед учнів є спортивні гуртки та секції. Саме спортивні гуртки є для них заохоченням до занять фізичною культурою в училищі, саме під час гурткової роботи проводяться позакласні тренування з різних видів спорту: баскетбол, волейбол, міні-футбол, настільний теніс, атлетизм, шахи, шашки. Для відбору кращих спортсменів для збірних команд училища проводяться першості училища з вищевказаних видів спорту. Кращі спортсмени і команди, гідно відстоюють звання кращих на міських та обласних спортивних змаганнях .

Фізкультурно-оздоровча робота охоплює майже 80 % учнів та 30 % працівників училища.

Много шаблонов Joomla на By Amestris D