Річний звіт про діяльність

ДНЗ «Глухівське вище професійне училище»

за 2019 – 2020 навчальний рік

 

«Глухівське вище професійне училище» багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює підготовку робітників для задоволення потреб економіки північного регіону Сумщини.  

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти здійснює підготовку кваліфікованих робітників, перепідготовку, професійне (професійно-технічне) навчання та підвищення кваліфікації для незайнятого населення та працюючого населення за наступними напрямками підготовки:

- Лісозаготівельні роботи («Лісоруб», «Лісник»); 

- Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи («Муляр», «Маляр», «Штукатур», «Столяр будівельний», «Верстатник деревообробних верстатів», «Рамник»); 
- Загальні для всіх галузей економіки («Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»); 
- Загальні професії електротехнічного виробництва («Електрогазозварник», «Слюсар із складання металевих конструкцій»); 

- Сфера обслуговування («Перукар (перукар-модельєр)»); 

- Громадське харчування («Кухар», «Кондитер»).

 З метою визначення обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів затверджений план набору на 2021 рік з 6 професій на 135 здобувачів освіти. На базі повної загальної середньої освіти з професій  «Електрогазозварник», «Кухар», «Перукар (перукар-модельєр», на базі базової загальної середньої освіти «Кухар; кондитер», «Столяр  будівельний; верстатник деревообробних верстатів» на базі базової середньої освіти без отримання повної середньої освіти «Штукатур; маляр».

Підставою для формування регіонального замовлення відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №784 є договори з роботодавцями. На даний момент договорами на 100% забезпечені всі професії.. Підприємства замовники кадрів  уже традиційно укладають угоди із закладом, організовуючи для учнів закладу проходження виробничої практики та подальше працевлаштування.

Підсумковим результатом навчання учнів у ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» є забезпечення його першим робочим місцем. Станом на 31.12.2020 випуск за регіональним замовленням становив 149 особи. Загальна кількість працевлаштованих 133 учнів, що складає 90% від загальної кількості випуску. За аналізом результатів працевлаштування 71% учнів отримали перші робочі місця на підприємствах, де проходили виробничу практику. Не забезпечено першим робочим місцем 16 осіб (10% від загальної кількості випускників). Довідку за формою 3 про вільне працевлаштування не отримав жоден випускник. 11 учнів знаходяться у декретній відпустці по догляду за дитиною, 6 учнів продовжують навчання у ВНЗ; 4 – призвано до Збройних сил України.

Відповідно до планування робочих навчальних планів  виробничу практику проходили учні групи №4/1 «Кухар», № 9 «Електрогазозварник», №11 «Перукар (перукар-модельєр)», № 14 «Кухар, кондитер», №10 «Муляр, штукатур», №4/2 «Кондитер», №24 «Кухар, кондитер», № 22 «Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів», №20 «Муляр, штукатур», №33 «Електрогазозварник; муляр», №34 «Кухар, кондитер», № 35 «Перукар (перукар-модельєр)», №44 «Кухар, кондитер», 13 «Електрогазозварник; слюсар із складання металевих конструкцій».

Виробнича практика учнів проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємствах з метою удосконалення здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і  професійної адаптації в трудових колективах.

Виробнича практика учнів ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» проходила в межах договірних відносин між освітнім закладом та підприємствами, установами, організаціями різних форм власності. Під час проходження виробничої практики учні виконували всі види робіт, передбачені детальною програмою з урахуванням сучасних технологій, новітнього устаткування, матеріалів та умов виробництва за погодженням з підприємствами. В основному учні практику проходили на безоплатних робочих місцях. Але уже під час переддипломної практики учні стали на робочі місця та змогли заробити 2,8 тис. грн.

Діяльність колективу протягом року була спрямована на виконання плану виробничої діяльності від реалізації продукції і надання послуг у майстернях та навчально-практичного центру деревообробного напрямку. Сума надходжень становить 188,6 тис. гривень.

Завдання на наступний навчальний рік:

 1. Виконати план регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників.
 2. Керівникам навчальних груп ужити всі необхідні міри щодо збереження перехідного контингенту учнів закладу.
 3. Розширити спектр підприємств з якими заклад міг заключити договір про співпрацю та співдружність, спланувати підготовку робітничих кадрів конкретно для цих закладів, відповідно переглянути перелік ліцензованих професій.
 4. Продовжити роботу навчально-практичного центру деревообробного профілю.
 5. Працювати над зміцненням матеріально-технічної бази майстерень та лабораторій.

Методична робота здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту» й була спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника закладу, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому та на впровадження дієвих форм роботи з розвитку обдарованих учнів.

Державний навчальний заклад повністю забезпечений педагогічними кадрами. Протягом 2019-2020 навчального року працювало 51 педагогічних працівників, з них 16 викладачів, 23 майстра виробничого навчання. Педагогічне звання «Викладач – методист» має 1 особа, «Майстер виробничого навчання І категорії» - 5 осіб, «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 7 осіб, 6 педагогічних працівників мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Колектив закладу працює над науково-методичною проблемою «Формування  професійної компетентності учнів через впровадження інноваційних методів навчання та виховання». Зокрема робота спрямовувалася на реалізацію ІІІ (апробаційно-впроваджувального) етапу, метою якого є розроблення та апробація системи діяльності закладу освіти та педагога в процесі реалізації науково-методичної проблеми училища. Практичне дослідження проблеми.

У 2019-2020 навчальному році було атестовано 6 педагогічних працівників. За підсумками атестації викладачам  загальноосвітніх дисциплін Філіповичу В.В., Примакову О.М. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», викладачам спеціальних дисциплін Сапуну В.О. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії». Майстер виробничого навчання за професією «Кухар, кондитер» Максименко Ю.В. атестована на відповідність займаній посаді, присвоєння педагогічному званню «Майстер виробничого навчання ІІ категорії». На відповідність займаній посаді атестовані директор закладу Новиков В.В. та заступник директора з навчально-виховної роботи Скоченко Т.І.

Курсова підготовка в поточному навчальному році здійснювалась згідно з перспективним планом. Її пройшли викладачі Журін О.В., Московченко О.М., Чельцова О.В., Литвиненко К.А., Примаков О.М., Новикова Т.М, Євтушенко Н.Ю, Тищенко І.Ф., Новиков В.В., при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

При Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти пройшли курсову підготовку  майстри виробничого навчання Максименко Ю.В. Гридякіна О.В., Лукаш О.М., Непомнящих Н.С.

Також 6 листопада 2019 року сертифікат учасника Всеукраїнського науково-практичного семінару з теми: «Інноваційна діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах сталого розвитку суспільства» отримав викладач Негрєй В.О., який поділився  досвідом роботи ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» щодо здійснення  практично-теоретичної підготовки учнів шляхом впровадження у навчальний процес сучасних інноваційних технологій в рамках діяльності навчально-практичного центру деревообробного профілю.

Викладачі та майстри виробничого навчання Негрєй В.О., Козюля К.С., Лукаш О.М., Насоненко Г.М., Гридякіна О.В., Євтушенко Н.Ю.,  Сапун В.О., Клюєва Н.Г. підвищують свій професійний розвиток шляхом участі у конференціях, вебінарах освітньої платформи «На урок» з тем: «Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та принципи», «Онлайн-тести і медіаграмотність: навчаємо та розвиваємо»,  «Освітні інновації в освітньому процесі: психологія, філософія, педагогіка».

З метою висвітлення досвіду роботи педагогічного колективу закладу були підготовлені матеріали для участі у Одинадцятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2020». За підсумками виставки робота ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» презентована в номінації "Організаційні, педагогічні й методичні засади побудови престижної та сучасної професійної освіти", відзначена дипломом та Золотою медаллю.  .

Особливу увагу педагогічний колектив приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень та розвитку обдарованості учнівської молоді.

 В рамках тижнів циклових комісій викладачами та майстрами виробничого навчання проводяться відкриті уроки, заходи.

Протягом навчального року аналізувалося питання взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками. За 2019-2020 навчальний рік їх здійснено більше 100.

Одним з головних напрямків методичної роботи є питання поширення досвіду педагогічних працівників через розробку методичних рекомендацій, посібників тощо. Відповідно  викладачами Сапуном В.О. був виданий методичний посібник «Організація роботи,теплове устаткування та інвентар гарячого цеху» з професій «Кухар» та «Кондитер».
(протокол  ЦК   №13  від 11.02.2020р.),  Кулик Л.П. – робочий зошит «Комплекс практичних вправ та графічних завдань з Технічного креслення за професією Електрогазозварник. Містить перелік тем та до кожної теми ряд практичних завдань» (протокол ЦК № 13 від 15.02.2020).

Відповідно до вимог сьогодення пріоритетним завданням закладу є висока якість надання знань і практичних навиків, високий рівень викладання, що можливе завдяки методично-організованій діяльності професійних педагогічних працівників. Результатом щорічної роботи є  участь  та перемоги учнів у Всеукраїнських, обласних фахових конкурсах, інтелектуальних змаганнях а саме:

Результатом щорічної роботи є участь та перемоги учнів у Всеукраїнських, обласних фахових конкурсах, інтелектуальних змаганнях а саме:

♦  у  II етапі  XX Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П. Яцика ( у 2018, 2019 роках 5 призових місць: з них  3 – ІІ місце, 2 – ІІІ місце та X Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім.. Т.Шевченка серед учнів навчальних закладів (у 2019 році 3 призових місця: 2-ІІ місця; 1- І місце);

♦  у  II етапі XІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів навчальних закладів ( 2 роки поспіль у номінації «Історія України і державотворення» - ІІ, ІІІ місця);

♦ у  II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів навчальних закладів ( 2 роки поспіль у номінації « Історія України» – 3 місце);

♦ у І етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Worldskills Ukraine» у 2019-2020 роках, де в професійній компетенції  «Кондитерське мистецтво» - Куліш Олексій (44 група) посів ІІІ призове місце, у професійній компетенції «Зварювальні роботи» - Шевченко Олександр (9 група) посів ІІІ призове місце,  в професійній компетенції  «Кулінарне мистецтво» - Шаманова Яна (24 група) відзначена учасницею конкурсу;

♦ у  II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін за професією «Кондитер», учениця групи №44 Стріжакова Яна посіла ІІІ місце);

Про високу професійну майстерність майстрів виробничого навчання свідчить перемога колективу у конкурсі Глухівської міської ради «Професіонал року - 2019» у номінації «Майстер-клас». Слід зауважити, що протягом 2020 року  фото творчого колективу займатиме своє місце на дошці пошани міста Глухова.

 

 

З метою створення на кожному робочому місці безпечних умов навчання та праці, запобігання випадків травматизму, дотримання вимог санітарії, норм та правил техніки безпеки, виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку» в училищі було проведено Місячник з охорони праці в термін з 01.04 по 30.04.2020 р. У зв’язку з дистанційним навчання вся інформація з даного питання висвітлювалася на сайті училища.

Відповідно до рекомендаційного листа  Міністерства освіти і науки України були визначені основні завдання виховної роботи на 2019-2020 навчальний рік – це педагогічному колективу робити все, аби сучасна учнівська молодь могла навчатися без страху і насилля, отримувати ціннісні життєві навички, які відповідають світу що змінюється.

Протягом  2019-2020 н.р в училищі були проведені наступні заходи:

 • Свято «День знань»;
 • «Олімпійський тиждень»;
 • День вчителя;
 • Концертна програма до Дня захисника України;
 • Конкурс на кращу осінню композицію;
 • Міс Осінь;
 • «Нумо, першокурсник»;
 • Святковий концерт «Вітаємо учасників Обласного етапу учнівських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін»
 • «Козацька наснага» до Дня Збройних Сил України;
 • Святкова програма до Дня Святого Миколая;
 • «Новорічний вогник»
 • День Соборності України
 • День Вшанування Героїв Небесної сотні
 • Свято Весни

З 12 березня по 01 червня у зв’язку із введенням загальнодержавного карантину з учнями проводилися заходи дистанційно, матеріали яких розміщені на сайті навчального закладу: https://www.vpuhlukhiv.com.ua/, а саме:

 № з/п

Дата

Назва заходу

1.     

З 12.03.2020

Інформаційний захід: «Організація освітнього процесу за допомогою дистанційних технологій»

2.     

16.03.2020

Інформаційний захід: «Увага! Перенесення пробного ЗНО»

3.     

27.03.2020

Інформаційний захід: «Коронавірус і психіка дитини»

4.     

27.03.2020

Інформаційний захід: «Готуємося до ЗНО в умовах карантину»

5.     

31.03.2020

Інформаційний захід: «6 способів підтримати дітей під час спалаху корона вірусу»

6.     

01.04.2020

Інформаційний захід: «Як підлітки можуть захистити свій психічний стан під час корона вірусу»

7.     

02.04.2020

Інформаційний захід: « Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час карантину»

8.     

03.04.2020

Інформаційний захід: « Стартує Всеукраїнська школа онлайн для 5-11класів»

9.     

06.04.2020

Інформаційний захід: «Анти-паніка: поради психолога на час карантину»

10.                 

06.04.2020

Інформаційний захід: « Я не боюсь сказати: 10 фактів, що допоможуть підлітку протистояти насильству»

11.                 

07.04.2020

Інформаційний профорієнтаційний захід: « Добрий кухар вартий семи лікарів»

12.                 

08.04.2020

Інформаційний захід: « Про роботу телефону довіри у м. Глухові»

13.                 

09.04.2020

Інструктивно-методична нарада в режимі онлайн спілкування 

14.                 

10.04.2020

Інформаційний  профорієнтаційний захід: «Ми майбутні фахівці (електрогазозварник)»

15.                 

10.04.2020

Інформаційний захід: «Увага! Додатковий період реєстрації на ЗНО 2020»

16.                 

13.04.2020

Навчальний онлайн майстер-клас «Створення блогу з blogger від Google»

17.                 

14.04.2020

Інформаційний профорієнтаційний захід: «Перукар – багатогранна професія для творчих людей»

18.                 

14.04.2020

Інформаційний захід: «Бережіть природу. Чому суху траву не варто палити та як це впливає на природу»

19.                 

17.04.2020

Інформаційний профорієнтаційний захід: «Цеглинка на цеглинку й отримуєш будинки (муляр)»

20.                 

20.04 – 24.04.2020

Тиждень психології:

інформаційні заходи:

Ø  Пізнай себе

Ø  Терапія кольором

Ø  Фільми, які змінять ваше життя

Ø  Талановита людина – талановита у всьому (робота з учнем сиротою)

Ø  Життя – це творчість, а творчість – це життя

Ø  День добра у ДНЗ «Глухівське ВПУ» - «Ми обираємо шлях добра».

21.                 

21.04.2020

Інформаційний профорієнтаційний захід: «Солодка професія – кондитер»

22.                 

22.04.2020

Участь у обласних он-лайн зборах лідерів учнівського самоврядування.

23.                 

22.04.2020

Інформаційний захід: «Музика Землі» до Дня Землі

24.                 

24.04.2020

Інформаційний профорієнтаційний захід: «Моя професія найкраща (штукатур)»

25.                 

27.04-06.05.2020

Тиждень охорони праці - 2020:

інформаційні заходи:

Ø  Наслідки Чорнобильської катастрофи

Ø  Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя

Ø  Пам’ятка з пожежної безпеки

Ø   Правила поведінки з відкритим вогнем на природі

Ø  Правила безпечної поведінки під час грози

Ø  Правила поведінки на воді

Ø  Як уберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію

26.                 

30.04.2020

Інформаційний захід: «Домашнє насильство: план безпеки в умовах карантину»

27.                 

05.05.2020

Інформаційний профорієнтаційний захід: «За всяке діло берись вміло» (столяр будівельний)

28.                 

14.05.2020

Дистанційне засідання педагогічної ради ДНЗ «Глухівське вище професійне училище»

29.                 

15.05.2020

Інформаційний профорієнтаційний захід: «Професія  - щастя людського основа» (слюсар із складання металевих конструкцій»

30.                 

20.05.2020

Інформаційний захід: «Результати фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Тараса Шевченка

31.                 

20.05.2020

Інформаційний захід: «Результати ІІ етапу огляду – конкурсу на краще комплексно-методичне забезпечення предмета «Українська мова та література» у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області

 

Протягом   2019-2020 н.р.  працювала циклова комісія класних керівників головою  якої є Чельцова Олена Володимирівна, викладач англійської мови І кваліфікаційної категорії ,стаж роботи в ДНЗ « Глухівське вище професійне училище» - 15 років.

Циклова комісія класних керівників – це структурний підрозділ внутрішньої системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників

У 2019 – 2020 н.р. в складі ЦК  працює 10 класних керівників1-4 курсів груп СПТУ та груп ПТУ № 10,20. Голова Циклова комісія продовжила роботу над методичною проблемою « Забезпечення соціалізації учнів як пріоритетного напрямку діяльності класного керівника». Виходячи з цієї проблеми ,кожний класний керівник працював над власною проблемою.

У 2019 – 2020 н.р. було проведено засідання ЦК класних керівників  відповідно до плану роботи ЦК, на якому у формі круглого столу було обговорено основні напрямки роботи циклової комісії класних керівників у 2019-2020 навчальному році,а також  ряд питань та доповідей,а саме: аналіз роботи ЦК за 2018 – 2019 н.р.;основні напрямки виховної роботи  у 2019-2020 навчальному році; розгляд та схвалення плану роботи ЦК на 2019-2020 навчальний рік. Також було розглянуто,обговорено та погоджено плани виховної роботи класних керівників, а також проблемні питання, над якими працюватимуть класні керівники впродовж навчального року. Під час засідання були заслухані доповіді : «Методика підготовки та проведення батьківських зборів,організація самоврядування в групах»; «Співпраця з батьками учнів – запорука успішної роботи».

Протягом навчального року здійснювалася запланована робота,яка відбувалась  між засіданнями циклової комісії, а саме : вивчення учнівських колективів та їх сімей,організація роботи з активом батьків;робота з документацією;самоосвіта;підготовка та участь у проведенні різноманітних заходах («День Вчителя»; «День українського козацтва»; «Свято Осені»; «Нумо першокурсник» тощо) відповідно до плану училища;здійснювалась підготовка до участі у методичній панорамі «Як  я  працюю  над науково-методичною проблемою з питань виховання». З метою недопущення та виявлення фактів булінгу серед учнів училища, з членами циклової комісії   проведене тренінгове заняття « Стоп булінг » , проведено методичну панораму на тему : « Самоосвітня діяльність класного керівника», з метою підвищення професійного рівня класних керівників проведений семінар – практикум на тему : «Сутність та шляхи забезпечення процесу соціалізації учнів ПТНЗ».

           Велика увага приділяється національно-патріотичному та військово-патріотичному вихованню молоді, яке втілюється у наступних заходах: урочисті лінійки, День Знань, День захисника України, зустрічі з учасниками  АТО, зустрічі з військовослужбовцями, тематичні виховні години, військово-спортивні естафети у рамках свят «День Здоров’я», «Козацька наснага», в рамках роботи Центру військово-патріотичного виховання,  який активно здійснює навчально-виховну функцію навчального закладу. Вихованню національної свідомості сприяють куточки державної символіки України, розміщені у вестибюлях, навчальних кабінетах, бібліотеці, гуртожитку та Центрі військово-патріотичного виховання.

З перших днів навчання в училищі з першокурсниками проводиться відповідна робота з  вивчення учнів, що складають «групу ризику», дезадаптованих до нових умов навчання та корекції їхньої поведінки. Складені плани роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, план роботи штабу профілактики, план заходів з превентивного виховання, плани роботи по скеруванню право слухняної поведінки та недопущенню учнями училища, які стоять на обліку у відділі поліції повторних злочинів та правопорушень, план заходів щодо протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, план заходів щодо запобігання торгівлі людьми.

Регулярно проводилася   профілактична робота з учнями, які знаходяться на внутрішньому обліку у навчальному закладі. Створений банк даних учнів «Групи ризику», який становить дані категорії учнів:

 • Учні сироти та учні позбавлені батьківського піклування ,
 • Учні, які стоять на обліку у відділі поліції та навчальному закладі,
 • Обдаровані учні,
 • Вимушені переселенці,
 • Учні з особливими освітніми потребами,
 • Учні з особливими фізичними потребами (інваліди),
 • Учні схильні до вживання алкогольних, наркотичних та психотропних речовин,
 • Учні схильні до конфліктів,
 • Учні, у яких низький рівень адаптації та мотивації до навчання,
 • Учні схильні до суїцидальної поведінки,
 • Учні з неблагополучних сімей.

 На обліку в училищі знаходяться 3 учнів :

Клочко Іван – 13 група

Мазулевський Володимир – 22 група

Сорбат Артем – 33 група

Протягом навчального року проведено 7 засідань Ради профілактики училища, на яких розглядалися грубі порушення дисципліни. Також проведено 110 індивідуальних бесід з учнями училища та батьками. Але в роботі з профілактики правопорушень є чимало недоліків.   За перший семестр 2019-20 н.р. трапилися випадки перебування у гуртожитку у нетверезому стані, захоплення учнями азартними іграми, псування майна училища, паління на території та у гуртожитку училища.

Також педагогічними працівниками училища був виявлений факт вчинення булінгу між учнями 14 групи. Даний факт розглянувся на комісії з протидії боулінгу, та направлені документи до Глухівського відділу поліції.   Хочеться наголосити на тому,що неповнолітні учні, які вчиняють 2 адміністративні порушення автоматично потрапляють на профілактичний облік до відділу поліції.

   В  училищі навчаються майже 80% учнів, батьки яких навіть не цікавляться навчанням дітей, тому весь контроль за відвідуванням учнями занять, за поведінкою покладається на майстрів та класних керівників училища. За  2019-2020 н.р. було вжито заходи з метою повернення учнів до занять, а саме:

 • за поданнями майстрів виробничого навчання та класних керівників складалися листи до органів поліції, районних та міських служб у справах дітей, соціальних центрів у справах сім’ї та молоді про надання допомоги у поверненні до занять учнів училища, які повністю ігнорують навчально-виховний процес;
 • майстри та класні керівники відвідували учнів вдома;
 • неодноразово велися бесіди з батьками учнів, щодо потреби навчання їх дітей в училищі;
 • велася постійна робота з дільничними інспекторами міста та району.

 

Контингент училища налічує 315 учнів, з яких:

 • 15 учнів- сиріт та учнів позбавлених батьківського піклування;
 • 3 учнів інвалідів;
 • 6 учнів з багатодітних родин;
 • 2 учні з родин вимушених переселенців;
 • 1 учні з батьки яких учасники АТО;
 • 9 учнів з малозабезпечених родин;
 • 16 учні, які мають порушення інтелектуального розвитку і соціальної адаптації.
 • 3 учні, які знаходяться на профілактичному обліку у відділі поліції та навчальному закладі.

Соціальний паспорт учнів навчального закладу говорить про те, що  дана категорія дітей вимагає проведення з ними систематичної профілактичної роботи майстрами, класними керівниками, соціальним педагогом, практичним психологом, адміністрацією.

Протягом року психологічною службою училища було виконано обсяг роботи, яка включала такі основні види: діагностична, корекційно-розвивальна, консультативна, просвітницька, організаційно-методична.

Була проведена діагностична робота з учнями:

 1. Спостереження за поведінкою учнів-першокурсників під час занять з метою вивчення їх відношення до нових викладачів, одногрупників, навчальних дисциплін.
 2. Спостереження за міжособистісними стосунками учнів-першокурсників на перервах з метою виявлення динаміки згуртування учнівського колективу.
 3. Вивчення рівня психологічної готовності учнів І курсу до навчання в училищі (анкета першокурсника, методика «Шкала нервової напруги», методика «Дерево», методика визначення соціальної адаптованості, анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації в адаптації Н. Лусканової (модифікована). Виявлення учнів, які мають труднощі в адаптаційний період. Складання рекомендацій класним керівникам і майстрам в/н щодо роботи з цими учнями.
 4. Виявлення рівня адаптації учнів до нових умов проживання у гуртожитку: відвідування учнів у гуртожитку, бесіди.

Проведені просвітницько-профілактичні заняття для учнів, виставки стінгазет, акції. Тематика занять була різною:

 1. Протидія булінгу:
 • Знаємо свої права;
 • Стоп булінг!;
 • Відповідальність за вчинення булінгу.
 1. Формування комунікативних навичок, толерантності:
 • Будьмо толерантними;
 • Підліток у групі однолітків.
 1. Попередження суїцидальної поведінки учнів:
 • Почуваюсь добре;
 • Консультація «Самодопомога у важкі хвилини життя»
 1. Профілактика інтернет-залежності:
 • Безпека в інтернеті;
 • Уявіть життя без компʼютера та компʼютерних ігор.
 1. Профілактична робота щодо запобігання торгівлі людьми:
 • Дві маленькі дівчинки;
 • Робота за кордоном;
 • Профілактика торгівлі людьми.

Здійснювалась психологічна просвіта педагогів і батьків:

 • Виступ на засіданні циклової комісії класних керівників «Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі (булінг, кібербулінг)»;
 • Виступ на педагогічній раді «Адаптація учнів до навчально-виховного процесу. Профілактика залучення учнів до небезпечних ігор в Інтернеті»;
 • Виступ на батьківських зборах «Що таке «булінг» та чому про нього треба знати всім батькам. Безпека дитини в мережі Інтернет».
 • Висвітлення інформації на сайті училища: «Роль батьків в успішній адаптації дітей до умов навчання в училищі», «Один день – без нотацій (поради батькам)», «Насилля в сім’ї», «Стоп булінг!», поради психолога «Як підготуватися до здачі ЗНО?», рекомендації педагогам на згуртування учнівського колективу.

Протягом   2019 – 2020 навчального року соціальним педагогом проводились такі види роботи:

 • Консультаційна робота включала в себе консультування учнів з особистих проблем: стосунки з одногрупниками, непорозуміння з викладачами, стосунки з протилежною статтю, проблеми у спілкуванні з батьками, особливості підліткового віку, тощо. Педагогічних працівників: при конфліктних ситуаціях у колективі, при допомозі у згуртуванні навчальних груп, особистих проблемах.
 • На прохання класних керівників та майстрів проводяться індивідуальні та групові бесіди з учнями та корекційно-відновлюючі індивідуальні заняття.
 • Психологічна просвіта. Проведено години спілкування, просвітницькі заходи, виступи на педагогічних радах, засіданнях класних керівників та батьківських зборах, в тому числі і висвітлення інформації на сайті училища.
 • Соціально-педагогічна допомога. Було проведено акцію «Червону стрічку носять небайдужі» до Дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими; проведена Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка включала в себе висвітлення таких нагальних проблем суспільства, як торгівля людьми, насильство, нетолерантність; організовано збір теплого одягу для учнів, які його потребують до Дня благодійника.
 • Соціальний педагог представляла інтереси учнів у різних інстанціях, таких як суд, поліція, служба у справах дітей.
 • Налагоджена співпраця зі службою у справах дітей щодо надання соціального статусу учням, які цього потребують та оновлення пакету документів для їх особових справ.
 • Також, постійно здійснювався соціально-педагогічний супровід учнів «групи ризику»: заняття з особистісного розвитку, профілактики алкогольної залежності, протиправної поведінки, відповідальності за пропуск занять. В разі поодиноких випадків вживання спиртних напоїв учнями, чи порушення поведінки учнями, скоєння протиправних вчинків здійснюється супровід таких учнів до конкретних установ з метою проведення з ними подальшої роботи.
 • Організаційно-методична робота. Протягом року соціальний педагог приймала участь у роботі Ради профілактики, засіданнях наркопосту, брала участь у міських та обласних методичних об’єднаннях, семінарах, конференціях, нарадах соціальних педагогів, семінарах-практикумах для соціальних педагогів.

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей в училищі організовано роботу гуртків за інтересами. У   2019/2020 н.р. в училищі працювали гуртки художньої самодіяльності, прикладного мистецтва, та військово - спортивні секції. У цих гуртках  задіяно близько 200 учнів, що становить 65% від загальної кількості учнів училища.

 Найпопулярнішими серед учнів є військово - спортивні гуртки та секції.      

Фізкультурно-оздоровча робота охоплює майже 80 % учнів та 30 % працівників училища.

Много шаблонов Joomla на By Amestris D